Srpski   Ruski

POLIDUR   - MEĐUPREMAZ

SASTAV :
Polidur međupremaz je dvokomponentni premaz na bazi poliuretanskog veziva. Komponenta A je pigmentirana postojanim pigmentima, a komponenta B je bezbojno izocijanatno sredstvo za stvrdnjavanje.

NAMENA:
Koristi se kao međuslojni premaz u sistemu sa Epolinom osnovnim ili Polidurom osnovnim za zaštitu postrojenja i opreme od čelika ili ojačanog poliestra gde se zahteva maksimalna elastičnost, čvrstoća i postojanost.

NAČIN PRIMENE:
Pre upotrebe, komponenta A i B se pomešaju u odnosu koji je naznačen na etiketi proizvoda i po potrebi razrede Polidur - razređivačem. Nanosi se raspršivanjem. Pomešane komponente moraju da se iskoriste u roku od 4 časa. Optimalna temperatura za nanošenje i sušenje je 15 – 25oC, a relativna vlažnost 65%.

SVOJSTVA:
Premaz suši na dodir za 2 časa a potpuno za 16 časova, kada se može nanositi sledeći premaz. Odlikuje se dobrim mehaničkim svojstvima i otpornošću na uticaj organskih rastvarača, maziva i goriva.

POTROŠNJA:                     
Sa 1 kg  može se zaštititi 6m2 površine u jednom sloju.

RAZREĐENJE:                  
Razređuje se Polidur - razređivačem.

SPECIFIČNA MASA:         
1,39 (g/cm3)

CERTIFIKATI / UVERENJA O KVALITETU :               
Proizvod poseduje Uverenje o kvalitetu br. 16/94 Instituta “Kirilo Savić” Beograd
Izveštaj o ispitivanju (Analiza AKZ br. 30/04 - 5, 6) Instituta IMS Beograd

PAKOVANJE:                     
Komponenta A:  20 kg
Komponenta B:    1 kg

                                    TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

 

Naziv proizvoda:            POLIDUR - MEĐUPREMAZ
___________________________________________________________________________
Definicija                    Dvokomponentni poliuretanski premaz
Razredjivač                Polidur razređivač
Očvršćivač                 Polidur - međupremaz, komponentna  B
Nijansa                         Siva______________________________________________________

Parametar

Jedinica
mere

Vrednost

Metoda

 

¤Karakteristike u stanju isporuke

Komponenta A

1. Stanje u posudi

Homogeno bez taloga ili
mešljiv talog

Vizuelno

2. Viskoznost ( F/4, 20º C)

s

min 80

ISO 2431

3. Sadržaj  neisparljivih materija

tež. %

min 60

ISO 1515

4. Finoća mliva

µm

max 30

ISO 1524

 

¤ Karakteristike u stanju nanošenja
( odnos mešanja komponenata A : B = 100 : 10)

5. Viskoznost (F / 4, 200 C)

s

23 - 27

ISO 2431

6. Stepen razredjenja

%

5 – 18

 

7. Sušenje (RECORDER)
na prašinu
na dodir
potpuno

 

h
h
h

 

1
2-4
24

 

8. Prinudno sušenje

h

1/800 C

 

9. Pot – life
( vreme upotrebljivosti  spojenih komponenti)

 

h

 

4

 

 

¤Mehaničke/optičke karakteristike suvog filma
( ispitivane posle 24 h na 20º C)

10. Izgled suvog filma

ravan,gladak,mat

Vizuelno

11. Debljina suvog filma

µm

30 - 40

ISO 2808

12. Tvrdoća (metoda klatna)

s

min 50

ISO 1522

13. Otpornost na udar

cm

min 100

ISO 6272

14. Adhezija

GT 0-5

0-1

ISO 2409

15.Sjaj

%

max 15

Po Lange-u

16.Savijanje ( cilindrično )

Ømm

min 6

ISO 1519

 

Skladištenje: Na temperaturi do 30ºC u originalnoj ambalaži 12 meseci.

Zapaljivost:   IB grupa ( JUS Z.CO.007)

Copyright "Pomoravlje" © 2007